مهـــارت تصمیم گیری

خودارزیابی و مشاوره

اولیای گرامی؛ این خودآزمایی برای تشخیص کنترل درونی و بیرونی طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 29 مورد دو جمله‌ای (الف و ب) است. ابتدا جمله های هر مورد را به دقت بخوانید و یکی را که موافق هستید علامت بگذارید. لطفاً برای بدست آوردن نتیجه مطلوب از این قسمت، جملات مورد نظر خود را با کمال صداقت انتخاب کنید.

[wpViralQuiz id=212]
بستن