مهـــارت خودآگاهی

خودارزیابی و مشاوره

اولیای گرامی؛ مقیاس خودآگاهی زیر، یک پرسشنامه خودسنجی است که برای سنجش سه نوع گرایش متمایز خودآگاهی در 23 سؤال طراحی شده است. اولین گرایش، خودآگاهی خصوصی، تمایل به توجه در جنبه های درونی و خصوصی خود است. دومین گرایش، خودآگاهی عمومی، تمایل به آگاهی و ارتباط با وجوهی از خود است که دیگران می‌توانند ادراک کنند و سومین گرایش، اضطراب اجتماعی، یعنی تمایل به راحتی و یا ناخوش‌شدن در موقعیت‌های اجتماعی است.

برای انجام آزمون خودآگاهی، هر پرسش را به دقت بخوانید و یکی از پنج گزینه‌ را انتخاب کنید.

[wpViralQuiz id=212]
بستن