مهـــارت تفکر خلاق و تفکر نقاد

خودارزیابی و مشاوره

اولیای گرامی؛ این آزمون یک خودآزمایی است. این آزمون به منظور بررسی و تعیین میزان تفکر خلاق و تفکر نقاد در شما طراحی شده است. برای پاسخگویی به آن، لطفاً موارد زیر را با دقت بخوانید و در هر مورد میزان موافقت خود را در جای مناسب اعلام کنید. پیش از آن دقت داشته باشید که نتیجة این آزمون، بیانگر تفسیر صددرصدی از وضعیت شما نیست و تنها به عنوان یک شیوه با احتمال خطا جهت برآورد شرایط فعلی شما می‌تواند مناسب باشد.

[wpViralQuiz id=212]
بستن